YABANCI SERMAYEYE İLİŞKİN İŞLEMLER

17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca; Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri tarafından aksi öngörülmedikçe,

1.       Yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye’de doğrudan yabancı yatırım yapılması serbesttir.
2.       Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabidirler.
3.       Yurt dışında ikamet ettiğini çalışma veya ikamet izniyle belgeleyen Türk vatandaşları kanunun uygulanması bakımından yabancı yatırımcı sayılırlar.

Bu kanun ile 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu yürürlükten kaldırılmış; 

a.       Yeni bir şirket veya şube kurmak, mevcut bir şirkete doğrudan veya dolaylı iştirak etmek, yatırım yapmak, sermaye artışında bulunmak ve hisse devirleri için Hazine Müsteşarlığından alınması gerekli ön izinler,
b.       Her bir yabancı ortak başına asgari 50.000 ABD doları getirilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.

Diğer taraftan eski yabancı sermaye mevzuatında öngörülen “yabancı yatırımcıların Türkiye’de sadece anonim veya limited şirket kurmak veya şube açmak suretiyle ticari faaliyette bulunabilecekleri” hususu da yeni kanun ile kaldırılmıştır. Dolayısıyla,yabancı yatırımcılar artık tüzel kişiliği olup olmadığına bakılmaksızın, anonim ve limited şirketlerin yanı sıra her türlü şirket kurabileceklerdir.

Yabancı devlet kanunlarına göre kurulan şirketlerin Türkiye’de ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla irtibat bürosu açmalarına izin vermeye Hazine Müsteşarlığı yetkilidir.

YABANCI UYRUKLU GERÇEK KİŞİ TACİRİN KAYDINDA İSTENİLEN EVRAK

1.       Dilekçe(Tacir tarafından imzalanmış olmalı)
2.       Noterden düzenlenen ticari unvan tasdiknamesi (ev adresi, iş adresi, iş konusu, işe başlama tarihi, uyruğu, ticari unvanı ve unvan altında tacirin 3 imzasını içerir)
3.       Pasaport sureti (tercüme edilmiş noter onaylı) (2 adet)
4.       Oda kayıt beyannamesi (yetkililer tarafından imzalanmalı ortakların resimleri bulunmalıdır)
5.       Taahhütname (tacir tarafından imzalanmış  olmalı)
·          Tacir yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise; çalışma veya ikamet izni eklenmelidir.(onaylı)
·          Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişi için ikamet izni ibraz edilmelidir.(onaylı)

YABANCI UYRUKLU ORTAĞI OLAN KOLLEKTİF ŞİRKETİN KURULUŞUNDA İSTENİLEN EVRAK;

1.       Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2.       Kuruluş bildirim formu (5 nüsha)
3.       Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı ana sözleşme (3 nüsha)
4.       Şirket yetkililerinin şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (2 nüsha)
5.       Ortakların fotoğraflı nüfus suretleri (noter veya muhtar onaylı 2 nüsha)
Yabancı uyruklu ortağın pasaport sureti (tercüme edilmiş - noter onaylı) (2 nüsha)
6.       Oda kayıt beyannamesi (yetkililer tarafından imzalanmalı ortakların resimleri bulunmalıdır)
7.       Taahhütname (yetkililer tarafından imzalanmış olmalı.)
·          Ortak yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise çalışma veya ikamet izni eklenmelidir.(onaylı)
·          Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişi için ikamet izni ibraz edilmelidir.(onaylı)

YABANCI UYRUKLU ORTAĞI OLAN KOMANDİT ŞİRKET KURULUŞUNDA İSTENİLEN EVRAK

Kollektif şirket kuruluşunda istenilen evrak komandit şirketler içinde geçerlidir.

Komanditer ortağın tüzel kişi olması halinde ise; tercüme edilmiş Lahey devletler özel hukuku konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre (apostil) tasdik edilmiş  veya konsolosluk onaylı faaliyet belgesi aslı ve noter onaylı tercümesi, tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı sicil özeti, kuruluş işlemlerini yürütecek gerçek kişiye verilen tercüme edilmiş apostil veya konsoloslu  onaylı vekaletname (vekaletnamede ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerine temsile yetkili kişi belirtilmelidir.

YABANCI UYRUKLU ORTAĞI OLAN KOOPERATİF KURULUŞUNDA İSTENİLEN EVRAK

1.       Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2.       İlgili Bakanlık tarafından onaylanmış ana sözleşme kitapçığı (2 nüsha)
3.       Bakanlık izin yazısı
4.       Kurucuların fotoğraflı nüfus suretleri(noter veya muhtar onaylı - 2 nüsha)
Yabancı uyruklu ortağın pasaport sureti (tercüme edilmiş-noter onaylı) (2 nüsha)
5.       Yönetim kurulu üyelerinin kooperatif unvanı altında imza beyannamesi (1 nüsha)
6.       Noter onaylı ana sözleşme özeti (2 nüsha)
7.       Taahhütname (yetkililer tarafından imzalanmış olmalı.)
8.       Oda Kayıt beyannamesi (yetkililer tarafından imzalanmalı ortakların resimleri bulunmalıdır)
·          Ortak yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise çalışma veya ikamet izni eklenmelidir.(onaylı)
·          Kooperatifler kanununun 56. maddesine göre yönetim kurulu üyeleri Türk vatandaşı olmalıdır.
·          Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişi için ikamet izni ibraz edilmelidir.(onaylı)

YABANCI UYRUKLU ORTAĞI OLAN LİMİTED ŞİRKET KURULUŞUNDA İSTENİLEN EVRAK

1.       Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2.       Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır 5 nüsha)
3.       Noter tasdikli ana sözleşme (3 nüsha)
4.       Kurucular ve müdürlerin fotoğraflı nüfus sureti (noter veya muhtar onaylı - 2 nüsha)
5.       Tercüme edilmiş pasaport sureti (noter onaylı – 2 nüsha)
6.       Müdürlerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (2 nüsha)
7.       Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesinde bulunan 5383761-5016 nolu hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu veya bankadan onaylı EFT makbuzu)
8.       Oda kayıt beyannamesi (yetkililer tarafından imzalanmalı ortakların resimleri bulunmalıdır)
9.       Taahhütname (yetkililer tarafından imzalanmış olmalı.)
Yabancı uyruklu ortak gerçek kişi ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı için çalışma veya ikamet izni, yabancı ortak tüzel kişi ise; tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı faaliyet belgesi aslı ve noter onaylı tercümesi, tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı sicil özeti, kuruluş işlemlerini yürütecek kişiye verilen tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı vekaletname (vekaletnamede ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.)
·          Kurulacak şirkete yabancı ortaklarca yabancı ülkelerde kurulu bulunan şirketlerin menkul kıymetlerinin sermaye olarak konulması halinde; menşe ülke mevzuatına göre değer tespitine yetkili makamların veya menşe ülke mahkemelerince tespit edilecek bilirkişilerin yada uluslar arası değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek,Türk Konsolosluğundan veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı Çerçevesinde hazırlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” hükümlerine göre tasdik edilmiş belgenin aslı ve Türkçe tercümesi
·          Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişi için ikamet izni ibraz edilmelidir.
·          Ortak yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise; çalışma veya ikamet izni eklenmelidir.

BAKANLIK İZNİNE TABİ OLMAYAN YABANCI ORTAKLI ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU SIRASINDA İSTENİLEN EVRAK;

1.       Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2.       Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır - 5 nüsha)
3.       Noter tasdikli ana sözleşme (3 nüsha)
4.       Kurucuların ve yetkililerin fotoğraflı nüfus sureti (noter veya muhtar onaylı-2 nüsha)
Yabancı ortak gerçek kişi ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (2 nüsha), yurt dışında ikamet eden Türk Vatandaşı  için çalışma veya ikamet izni yabancı ortak tüzel kişi ise; tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı faaliyet belgesi aslı ve noter onaylı tercümesi, tercüme edilmiş apostil veya Konsolosluk onaylı sicil özeti; kuruluş işlemlerini yürütecek kişiye verilecek apostil veya konsolosluk onaylı tercüme edilmiş vekaletname (vekaletnamede ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilmelidir)
5.       Yetkililerinin şirket unvanı altında imza beyannamesi (2 nüsha)
6.       Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesinde bulunan 5383761-5016 nolu hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu veya bankadan onaylı EFT makbuzu)
7.       Oda kayıt beyannamesi (daktilo ile doldurulmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır)
8.       Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalı)
·    Kurulacak şirkete yabancı ortaklarca yabancı ülkelerde kurulu bulunan şirketlerin menkul kıymetlerinin sermaye olarak konulması halinde menşe ülke mevzuatına göre değer tespitine yetkili makamların veya menşe ülke mahkemelerince tespit edilecek bilirkişilerin yada uluslar arası değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek,Türk Konsolosluğundan veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı Çerçevesinde hazırlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi”hükümlerine göre tasdik edilmiş belgenin aslı ve Türkçe tercümesi
·    Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişi için ikamet izni ibraz edilmelidir.(onaylı)
·    Ortak yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise; çalışma veya ikamet izni eklenmelidir.(onaylı)

BAKANLIK İZNİNE TABİ YABANCI ORTAKLI ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU SIRASINDA İSTENİLEN EVRAK

Özel finans kurumları, bankalar, holdingler, sigorta şirketleri, finansal kiralama şirketleri, factoring şirketleri, döviz büfesi işleten şirketler, SPK’na tabi olan şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşanlar, serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin kuruluş ve ana sözleşme değişikliği bakanlık iznine tabidir.

1.       Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2.       Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurulup yetkili tarafından imzalanmalıdır - 5 nüsha)
3.       Noter tasdikli Ana Sözleşme (3 nüsha)
4.       Kurucu ve yetkililerin fotoğraflı nüfus sureti(noter veya muhtar onaylı-2 nüsha)
Yabancı ortak gerçek kişi ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (2 nüsha), yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ortak için çalışma ve ikamet izni yabancı ortak tüzel kişi ise; tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı faaliyet belgesi aslı ve noter onaylı tercümesi, tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı sicil özeti; kuruluş işlemlerini yürütecek kişiye verilen apostil veya konsolosluk onaylı tercüme edilmiş vekaletname (vekaletnamede ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilmelidir)
5.       Yetkililerin unvan altında imza beyannamesi (2 adet)
6.       Bakanlık izin yazısı
7.       Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesinde bulunan 5383761-5016 nolu hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu veya bankadan onaylı EFT makbuzu)
8.       Oda kayıt beyannamesi (daktilo ile doldurulmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır)
9.       Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalı)
·    Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişi için ikamet izni ibraz edilmelidir.(onaylı)
·    Ortak yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise; çalışma veya ikamet izni eklenmelidir.(onaylı)

HİSSE DEVRİ YOLU İLE YABANCI UYRUKLU GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİNİN ŞİRKETE ORTAK OLMASI DURUMUNDA İSTENİLEN EVRAK

1.       Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2.       Limited şirkette noter onaylı  ortaklar kurulu kararı (kararda ortakların adres ve uyruğu belirtilmelidir - 2 nüsha) kolektif ve komandit şirkette ana sözleşmenin ilgili maddelerinde değişikliğe ilişkin imzaları noter onaylı tadil tasarısı (2 nüsha)
3.       Noterde düzenlenen hisse devir sözleşmesi (1 nüsha)
Yabancı ortak gerçek kişi ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (2 nüsha), yurt dışında ikamet eden T.C uyruklu ortak için çalışma ve ikamet izni yabancı ortak tüzel kişi ise; tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı faaliyet belgesi aslı ve noter onaylı tercümesi, tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı sicil özeti, hisse devir işlemlerini yürütecek kişiye ortaklarca verilecek tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı vekaletname. (Ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkete kendilerine temsile yetkili kişi vekaletnamede belirtilmelidir)
4.       Yeni ortağın fotoğraflı nüfus sureti (noter veya muhtar onaylı 1 nüsha)
·    Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişi için ikamet izni ibraz edilmelidir.(onaylı)
·    Ortak yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise; çalışma veya ikamet izni eklenmelidir.(onaylı)
·    Hisse devir kararlarında sermayenin kısmen veya tamamen ödendiğinin beyan edilmesi zorunlu değildir; ancak kararda belirtilmesi durumunda sermayenin ödendiğinin ve öz varlık içinde sermayenin korunduğunun tespit edildiği  SMMM/YMM raporunun ve müşavire ait  faaliyet belgesinin ibrazı gerekmektedir.

YABANCI UYRUKLU BİR ŞİRKETİN TÜRKİYE NİKSAR ŞUBESİNİN TESCİLİ

30 Kasım 1330 tarihli Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasim Şirketler Kanununa göre yabancı uyruklu bir şirketin Türkiye NİKSAR şubesinin kuruluşu için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel müdürlüğünden izin alınması gerekmektedir.

1.       Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2.       Kuruluş bildirim formu. (İlgili yerler doldurulup yetkili tarafından imzalanmalıdır - 5 nüsha)
3.       Türkiye vekili için düzenlenen noter onaylı 2 nüsha vekaletname sureti.
4.       Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izin yazısı.
5.       Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı 1 nüsha müzeyyel beyanname ve 2 nüsha ilanı.
6.       Şube yetkilisi TC uyruklu ise fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti yabancı uyruklu ise  tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti.
7.       Şube temsilcisinin şube unvanı ile düzenlenen imza beyannamesi
8.       Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalı)
9.       Oda kayıt beyannamesi (Daktilo ile doldurulmalı, şube temsilcilerinin resimleri bulunmalıdır)