DERNEK ve VAKIFLARCA KURULACAK İKTİSADİ İŞLETMELERİN TESCİL İŞLEMLERİ

1.Tescil talebini içerir dilekçe
2.Derneğin/vakfın yetkili organı tarafından alınmış 2 nüsha noter onaylı karar sureti (kararda işletmenin unvanı, açık adresi,  uyruk ve adreslerini belirtmek kaydıyla  temsilcileri, temsil şekli, işletme konusu gösterilmelidir)
3.Derneklerde Valilik Dernekler Masasından alınan derneğin kuruluşunu gösterir yazı,
4.Derneğin ana tüzüğünün veya ana sözleşmesinin geçerli şeklinin noterce tasdikli örneği,Vakıflarda ise vakıf senedinin noter tasdikli örneği
5.İşletmenin açılışına dair kararı alan organın görev süresinin dolmadığını teyid eden en son seçim veya atamaya ilişkin genel kurul veya mütevelli heyeti kararı
6.İşletme temsilcilerinin nüfus sureti, imza beyannameleri
7.Taahhütname,
8.Oda Kayıt Beyannamesi(İşletme temsilcisi tarafından imzalanmalı, temsilcinin resmi bulunmalıdır.)

Tüzüğün 72 ve 76.maddelerine göre sermaye tescil edilemez.Şahıslardaki gibi oda kayıt beyannamesinde gösterilmeli.